Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης, μαζί με την και όλες τις άλλες πολιτικές που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή άλλα έγγραφα στα οποία αναφέρονται, αποτελούν τη δεσμευτική νομική συμφωνία (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ της evresisjob S.A., που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Μάρκου Μουσούρου 4, με ΑΦΜ 144301995 και Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου με επωνυμία Γιαλούρη Αικατερίνη ΑΕ ή άλλων συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (συλλογικά στο εξής «εμείς» ή «evresisjob» ή εταιρία) και των χρηστών (στο εξής «εσείς» ή «Χρήστης») του δικτυακού τόπου (ή πλατφόρμας) αναζήτησης και εύρεσης εργασίας https://evresisjob.gr/ . Με την εγγραφή στον διαδικτυακό τόπο εσείς, είτε ως εργοδότης, είτε ως αιτών εργασία, συμφωνείτε στη δέσμευσή σας από τους παρόντες Όρους συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγών της Πλατφόρμας, των πληροφοριών και των διαδικασιών αυτής, καθώς και των εκάστοτε Πολιτικών της evresisjob.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένων και των εκθεμάτων (όπως ενδεχομένως τροποποιούνται κατά καιρούς από την evresisjob) αποτελούν δεσμευτική Σύμβαση μεταξύ εσάς και της evresisjob (η ‘Σύμβαση’).

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η evresisjob παρέχει μέσω της Πλατφόρμας μια ηλεκτρονική αγορά αναζήτησης και προσφοράς θέσεων εργασίας που προορίζεται για οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα, χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα (στο εξής «Χρήστης») είτε ως:

(i) Εργοδότης: Χρήστης που επιθυμεί να καταχωρήσει μια αγγελία για εργασία (στο εξής «Προσφορά Εργασίας») ή να χρησιμοποιήσει τις εκάστοτε υπηρεσίες που προσφέρονται από την evresisjob στους χρήστες της (στο εξής η «Υπηρεσία») σχετικά με την αναζήτηση υποψηφίων για την έναρξη απασχόλησης ή

(ii) Αιτών Εργασίας: οποιοσδήποτε Χρήστης, εκτός δυναμικού του Εργοδότη, που αναζητά εργασία. Μπορεί να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα και την Υπηρεσία μόνο για νόμιμους σκοπούς αναζήτησης ή/και προσφοράς εργασίας και μόνο για τις δικές του ανάγκες σύμφωνα με την οριζόμενη από την evresisjob αποδεκτή χρήση της Πλατφόρμας.

Δεν επιβεβαιώνουμε την ακρίβεια ή την πληρότητα ή οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται από οποιονδήποτε Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας αυτού του Χρήστη. Η evresisjob δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας ή άλλων δεδομένων ή / και πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην Πλατφόρμα.

Η evresisjob δεν επαληθεύει, δεν υποστηρίζει ή δεν εγγυάται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία. Η evresisjob δεν αναλαμβάνει καμία εκπροσώπηση όσον αφορά τα προσόντα του Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία, ούτε δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στον πιθανό Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποζημιώσετε την evresisjob για οποιαδήποτε ζημιά προκύπτει ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο από αυτήν την διαφορά (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των νομικών εξόδων της evresisjob).

Εάν είστε Εργοδότης, η evresisjob σας παρέχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων.

Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους Κανόνες της evresisjob που σχετίζονται με την τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα, διαγωγή και ασφάλεια όπως αναφέρονται στην πολιτική προστασίας δεδομένων που αναφέρονται στον ιστότοπο.

Εάν είστε αιτών εργασίας, έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης, περιήγησης και αίτησης στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Όταν υποβάλετε αίτηση για μια εργασία μέσω της Πλατφόρμας στέλνετε το Περιεχόμενο Χρήστη σας στην evresisjob και εξουσιοδοτείτε την evresisjob να κοινοποιεί αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη με ένα τρίτο μέρος. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

– το Περιεχόμενο Χρήστη δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας και

– το Περιεχόμενο Χρήστη δεν οδηγεί σε παραβίαση της σύμβασης μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε τη evresisjob και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες από οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που παρέχετε στην Πλατφόρμα.

Πνευματικά Δικαιώματα.

Έκτος από τα Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο Χρήστη, η Ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της evresisjob ή/και της CareerBuilder ή των νομίμων αδειούχων τους. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους, η evresisjob και η CareerBuilder διατηρούν για τον εαυτό τους και τους κατόχους αδειών, όλα τα άλλα δικαιώματα.

Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης της evresisjob

α) Κατανομή Ευθύνης.

Η evresisjob διαθέτει την Ιστοσελίδα ως ένα ανοιχτό φόρουμ όπου οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Εργοδότες να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους. Προσφέροντας αυτήν την Υπηρεσία, η evresisjob δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα. Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε επιμελής άνθρωπος, όταν αποφασίζει να ενεργήσει σε σχέση με κάποιο Έγγραφο που έχει τοποθετήσει άλλος Χρήστης, να αποκαλύψει πληροφορίες σε κάποιο άλλο Χρήστη, να δώσει ή να παρευρεθεί σε κάποια συνέντευξη, να προσφέρει εργασία ή να αποδεχτεί πρόταση εργασίας.

Αν πληροφορηθεί η evresisjob από Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε η evresisjob δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα.

β) Καμία έγκριση από την evresisjob.

Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, προσλήψεις, προϋπηρεσία, απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων, κτλ.

γ) Μη εγγύηση αποτελεσμάτων.

Η evresisjob δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ούτε πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας. Η evresisjob δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις εργασίας οποιοδήποτε Χρήστη και ούτε για τον λόγο ή τρόπο που λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

δ) Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών.

Η evresisjob θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει, όπως η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Παρόλες αυτές τις προσπάθειες, θα υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένα τμήματα της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφορικού συστήματος (IT) ή του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να κάνουμε διαθέσιμο την Ιστοσελίδα. Συνεπώς η evresisjob δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε κάποιο Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες.

Άδεια χρήσης από τους αιτούντες εργασία

Η evresisjob σας χορηγεί ένα περιορισμένο, ανακλητό, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας μόνο για προσωπική σας χρήση, αναζητώντας ευκαιρίες απασχόλησης για τον εαυτό σας, υπό την προϋπόθεση πάντοτε να τηρείτε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Προφίλ που δημοσιεύετε στην Πλατφόρμα και για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύπτουν από αυτό το Προφίλ. Η evresisjob διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταργήσει το δικαίωμα σας για χρήση της Πλαρφόρμας για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση της.

Άδεια χρήσης από τους εργοδότες

Η evresisjob σας παραχωρεί ένα περιορισμένο, ανακλητό, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας μόνο για εσάς και τα συνδεδεμένα με εσάς πρόσωπα για εσωτερική επιχειρηματική χρήση αναζήτησης και εύρεσης υποψηφίων προς απασχόληση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση του υλικού στην Πλατφόρμα μόνο για προσωπική σας χρήση που σχετίζεται άμεσα με την αναζήτηση και την πρόσληψη υποψηφίων με προοπτική εργασίας. Δεν επιτρέπεται η πώληση, μεταβίβαση ή εκχώρηση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες ή τα δικαιώματά σας για χρήση της Πλατφόρμας ή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες που παρέχει η evresisjob σε εσάς ή τρίτους χωρίς τη ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση της evresisjob. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιασδήποτε Καταχώρησης Εργασίας που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα και για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύπτουν από το Προφίλ σας και τις καταχωρήσεις σας.

Απόρρητο και δεδομένα

Αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε τίποτα που αντιβαίνει στην Πολιτική Απορρήτου και θα θέσει σε κίνδυνο την evresisjob ή και τρίτους. Μπορούμε οποτεδήποτε να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια με ανάρτηση των νέων όρων στην Πλατφόρμα, και συνεχίζοντας να κάνετε χρήση της Πλατφόρμας, σημαίνει αυτομάτως ότι αποδέχεστε τέτοιες αλλαγές.

Κάθε μέρος (κατά περίπτωση) δηλώνει και εγγυάται ότι έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική απορρήτου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο άλλο μέρος σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή με άλλο τρόπο βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς περιορισμό, κάθε απαραίτητη συγκατάθεση Αιτούντα Εργασία ή άλλου Χρήστη πρέπει να λαμβάνεται απευθείας από οποιονδήποτε Εργοδότη με σκοπό τη διευκόλυνση της μεταξύ τους συναλλαγής και την καλύτερη εκτέλεση της Υπηρεσίας.

Ασφάλεια.

Η evresisjob θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει όπως η Ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει ιούς και ότι δεν μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες Χρηστών και να χρησιμοποιεί τα Έγγραφα. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η evresisjob δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Συνεπώς η evresisjob δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε Χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της evresisjob. Η evresisjob δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει και να τερματιστεί την χρήση της Ιστοσελίδας αυτών των Χρηστών που παραβιάζουν τους Κανόνες. Η evresisjob έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους κανόνες κατά καιρούς.

Καμία επιπλέον εγγύηση.

Εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η Ιστοσελίδα λειτουργεί «ως έχει» χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιοδήποτε είδους σε Χρήστες.

Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες.

Η Ιστοσελίδα της evresisjob περιέχει διασυνδέσεις (‘links’) που σας παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται μονάχα για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και δεν αποτελούν έγκριση της evresisjob του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων. Η evresisjob δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τον περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών αυτών των ιστοσελίδων τρίτων. Αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δικό σας ρίσκο.

Αποζημίωση.

Συμφωνείτε πως θα υπερασπίσετε και θα αποζημιώσετε την evresisjob (τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της και τους αντιπροσώπους της) και ότι θα παρεμβαίνετε υπέρ της για και κατά αξιώσεων τρίτων, αγωγές και απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εξόδων, ζημιών και δικαστικών και λογιστικών εξόδων) που προέρχονται από οποιοδήποτε Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί από σας στην Ιστοσελίδα και που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων συκοφαντικής δυσφήμισης ή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων), ή που προέρχονται από την παράλειψη συμμόρφωσης σας με την εφαρμοστέα εργατική νομοθεσία. Η evresisjob θα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια να σας προσφέρει προσήκουσα ειδοποίηση μιας τέτοιας απαίτησης, αγωγής ή δίωξης και να συνδράμει με δικές σας δαπάνες στην υπεράσπιση αυτής της απαίτησης, αγωγής ή δίωξης.

Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται στην Σύμβαση με την αναφορά αυτή.

Λοιποί όροι.

Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες, και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στην Ιστοσελίδα και ούτε να την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στην Ιστοσελίδα έκτος Ελλάδος, αναλαμβάνετε εσείς το ρίσκο και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τους νόμους της χώρας σας. Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτήν την Σύμβαση και την Σύμβαση Υπηρεσιών (εάν έχετε), είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει από τη Σύμβαση ή τη Σύμβαση Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά αυτά της Ελλάδας. Η μοναδική σχέση που έχετε με την evresisjob είναι η σχέση αυτή που προκύπτει από την Σύμβαση. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της σύμβασης. Όλες οι διατάξεις της Συμβάσεως συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λύση αυτής, εκτός από εκείνες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή χρήση αυτής και υποχρεούστε άμεσα με τη λύση αυτής να έχετε την οποιαδήποτε πρόσβαση ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε χρήση αυτής. Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε σε τρίτο πρόσωπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Η μη άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση από τους συμβαλλόμενους οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση ή απορρέουν από το νόμο, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματά του αυτά, τα οποία θα μπορούν να ασκούν οποτεδήποτε.